\"\"

About Us

สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2 กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีภารกิจหลักในส่งเสริมเตรียมความพร้อมเชื่อมโยงกิจกรรม เพื่อผลักดันการขยายการค้าและการลงทุนของไทย ไปยัง 3 ภูมิภาค ได้แก่
1. ภูมิภาคอเมริกาและลาตินอเมริกา
2. ภูมิภาคยุโรปและ CIS
3. ภูมิภาคแอฟริกาและตะวันออกกลาง
อีกทั้งยังมีการแลกเปลี่ยน และเผยแพร่ข้อมูลการค้าของประเทศต่างๆในทั้ง3 ภูมิภาค ให้แก่ผู้ส่งออกไทย และผู้สนใจทั่วไปให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลการค้าที่สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) วิเคราะห์และรายงานเข้ามาเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการค้า และพัฒนาศักยภาพสินค้าไทยให้เหมาะสมกับตลาดการค้าในต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 

  • บูรณาการฐานข้อมูลในกรอบงานของสำนักฯ
  • อำนวยการด้านการบริหารจัดการ ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผน ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และข้อมูลธุรกิจการค้า รวมทั้งวัตถุดิบเป็นรายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย และข้อมูลธุรกิจการค้า รวมทั้งวัตถุดิบเป็นรายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  • พัฒนาองค์ความรู้ด้านธุรกิจการค้ารายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  • พัฒนาเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรรายประเทศ/กลุ่มประเทศ
  • จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายตลาดและส่งเสริมธุรกิจการค้าของไทยในตลาดเป้าหมาย รวมทั้งกิจกรรมที่กรมฯ ร่วมมือกับองค์กรพันธมิตร
  • พัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายกับภาคเอกชน
  • พัฒนาฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาตลาด
  • ประสานงานกับศูนย์บริการธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและข้อแนะนำแก่ภาคเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งในกรณีข้อพิพาททางการค้าระหว่างเอกชน